Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, bestellingen en overeenkomsten van Stichting EEF . Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Stichting EEF middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Stichting EEF zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting EEF worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting EEF ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Stichting EEF en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 Stichting EEF heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Stichting EEF zijn vrijblijvend en Stichting EEF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stichting EEF. Stichting EEF is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting EEF dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Stichting EEF gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Stichting EEF .

2.4 De administratie van Stichting EEF geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Stichting EEF verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Stichting EEF verrichte leveringen. Stichting EEF erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte produkten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de betaalgegevens van de klant; het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Stichting EEF, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3 – Levering en levertijden

3.1 De door Stichting EEF opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de produkten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de produkten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie middels iDeal.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Stichting EEF gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Stichting EEF te weigeren.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 Stichting EEF  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 – Eigendom van produkten

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Stichting EEF , totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Stichting EEF  zijn voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Stichting EEF geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Stichting EEF garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Stichting EEF  geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 – Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stichting EEF daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting EEF de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 8.3 Mocht een niet gepersonaliseerd produkt niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 7 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Stichting EEF oostsingel 114, 4461KG, Goes

Artikel 9 – Bestellingen en communicatie

9.1 Stichting EEF is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Stichting EEF , dan wel tussen Stichting EEF en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Stichting EEF.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Stichting EEF. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Stichting EEF. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Stichting EEF in geen enkel bestand worden opgeslagen.

10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Stichting EEF over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Stichting EEF . De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 – Diversen

11.1 Indien de klant aan Stichting EEF  schriftelijk opgave doet van een adres, is Stichting EEF gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Stichting EEF een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door Stichting EEF gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stichting EEF deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Stichting EEF is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12 – Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting EEF is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Stichting EEF bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stichting EEF retourneren, conform de door Stichting EEF verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Stichting EEF. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Stichting EEF heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Stichting EEF bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Stichting EEF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 14 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Stichting EEF kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Stichting EEF dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • a. die door Stichting EEF tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Stichting EEF geen invloed heeft;
 • f. voor losse kranten en tijdschriften;
 • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.